Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia - 2016 - PSSE Sosnowiec

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Sosnowcu

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia - 2016

10 marca 2017

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sosnowcu w oparciu o § 20 ust.1 oraz ust 4 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 1989)  przedstawia poniżej sporządzoną dla miasta Sosnowca ocenę jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi za 2016r.

Producentem wody dostarczanej na teren miasta Sosnowca jest:   

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów w Katowicach ul. Wojewódzka 19   Dystrybutorami wody są:       

Mieszkańcy miasta Sosnowiec są zaopatrywani w wodę przeznaczoną do spożycia pochodzącą z  ujęć powierzchniowych:

„Goczałkowice”, „Dziećkowice”, woda mieszana w zbiorniku „Murcki”(145,167 tys. mieszkańców-ok. 74 % ),

„Piaskownia” (50,728 tys. mieszkańców- ok. 26 %).

Woda przeznaczona  do spożycia na teren miasta doprowadzana jest przez 2 wodociągi:

Monitoring jakości wody przeznaczonej do spożycia w 2016 roku był prowadzony zarówno przez przedstawicieli Inspekcji Sanitarnej, jak również przez Przedsiębiorstwa Wodociągowe (w ramach kontroli wewnętrznej).

W 2016 roku przedstawiciele Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sosnowcu pobrali 103 próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, celem wykonania analiz:

Próbki wody pobierane były w 23 wyznaczonych reprezentatywnych punktach rozmieszczonych na terenie miasta Sosnowca (punkty czerpalne u konsumenta).

W 2016 roku w ramach kontroli wewnętrznej Przedsiębiorstwa Wodociągowe produkujące i sprzedające mieszkańcom wodę przedstawiły PPIS w Sosnowcu wyniki badań z poboru 307 próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi przebadanych w zakresie parametrów:

Próbki wody pobierane były w 35 wyznaczonych reprezentatywnych punktach rozmieszczonych na terenie miasta Sosnowca ( przyłącza wodomierzowe, studnie wodomierzowe, hala pomp- woda podawana do sieci).

W pobranych próbkach wody wykonano oznaczenia parametrów fizykochemicznych i bakteriologicznych zgodnie z zakresami i częstotliwością badań określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r w sprawie  jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r  poz. 1989).

Badania przeprowadziły akredytowane laboratoria:

Na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r w sprawie  jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r  poz. 1989) kwestionowano:

W roku 2016r. mieszkańcy Sosnowca zgłosili 2 interwencje na złą jakość wody przeznaczonej do spożycia. 1 interwencja okazała się zasadna ( przekroczenia dotyczyło zapachu). W związku z tym iż źródłem nieakceptowalnego zapachu była Stacja Uzdatniania Wody Maczki dokonano przepięcia na inne źródło zasilania: zbiornik Murcki.

Próbki kontrolne wody po przepięciu na inne źródło zasilania nie wykazały w/w przekroczenia.

PPIS w Sosnowcu w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r w sprawie  jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r  poz. 1989) wydał ocenę o przydatności wody do spożycia na terenie miasta Sosnowca w 2016 roku.