Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia - 2017

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
19 marca 2018

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sosnowcu w oparciu o § 23 ust.1 oraz ust 4 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U.  z 2017r., poz. 2294)  przedstawia poniżej sporządzoną dla miasta Sosnowca ocenę jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi za 2017r.

 • Liczba ludności zaopatrywanej w wodę ok. 198,986 tys.
 • Zaopatrzenie w wodę- zasilanie/ilość rozprowadzanej lub produkowanej wody w m³/d: ok. 26,356  tys.

Producentem wody dostarczanej na teren miasta Sosnowca jest:

 • Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów w Katowicach ul. Wojewódzka 19  

Dystrybutorami wody są:

 • Sosnowieckie Wodociągi  Sosnowiec ul. Ostrogórska 43
 • Sosnowieckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sosnowiec ul. Kosynierów 35

Mieszkańcy miasta Sosnowiec są zaopatrywani w wodę przeznaczoną do spożycia pochodzącą z  ujęć powierzchniowych: „Goczałkowice”, „Dziećkowice”, woda mieszana w zbiorniku „Murcki”(133,014 tys. mieszkańców-ok. 67 % ), „Piaskownia” (65,972 tys. mieszkańców- ok. 33 %).

 wykres 1

Woda z tego ujęć uzdatniana jest w Stacji Uzdatniania Wody w Maczkach / fizycznym i chemicznym, w tym w szczególności: utlenianiu wstępnym, koagulacji, flokulacji, filtracji, dezynfekcji poprzez chlorowanie końcowe )Woda przeznaczona  do spożycia na teren miasta doprowadzana jest przez 2 wodociągi:

 • Maczki ( zakup wody 8738 m3/d)
 • Oddział Sieci Magistralnych Murcki ( zakup wody 17618 m3/d)

Monitoring jakości wody przeznaczonej do spożycia w 2017 roku był prowadzony zarówno przez przedstawicieli Inspekcji Sanitarnej, jak również przez Przedsiębiorstwa Wodociągowe (w ramach kontroli wewnętrznej).

W 2017 roku przedstawiciele Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sosnowcu pobrali 82 próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, celem wykonania analiz:

 • fizykochemicznych (73 próbki)
 • bakteriologicznych (66 próbek)

Próbki wody pobierane były w 24 wyznaczonych reprezentatywnych punktach rozmieszczonych na terenie miasta Sosnowca (punkty czerpalne u konsumenta).
W 2017 roku w ramach kontroli wewnętrznej Przedsiębiorstwa Wodociągowe produkujące i sprzedające mieszkańcom wodę przedstawiły PPIS w Sosnowcu wyniki badań z poboru 277 próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi przebadanych w zakresie parametrów:

 • fizykochemicznych (275 próbek)
 • bakteriologicznych (274 próbki)

Próbki wody pobierane były w 36 wyznaczonych reprezentatywnych punktach rozmieszczonych na terenie miasta Sosnowca ( przyłącza wodomierzowe, studnie wodomierzowe, hala pomp- woda podawana do sieci).
W pobranych próbkach wody poddano analizie parametry fizykochemiczne i bakteriologiczne zgodnie z zakresami i częstotliwością badań określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada

Badania przeprowadziły akredytowane laboratoria:2015r w sprawie  jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r  poz. 1989).

 • Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Dąbrowie Górniczej,
 • Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach,
 • Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna,
 • Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego sp zo.o w Lędzinach,
 • Laboratorium Badawcze „Jars”,
 • Laboratorium Usługowo-Badawcze „Biochemik”.

Na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r w sprawie  jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r  poz. 1989) kwestionowano:

 • 7% próbek wody pod względem fizykochemicznym (przekroczenia dotyczyły w większości nieakceptowalnego zapachu, w pojedynczych próbkach mętności, żelaza).

 wykres 2

 • 2% próbek pod względem bakteriologicznym (bakterie grupy coli, Escherichia coli) . Próbki kontrolne nie wykazały przekroczeń.

wykres3

W roku 2017r. mieszkańcy Sosnowca zgłosili 3 interwencje na złą jakość wody przeznaczonej do spożycia. 1 interwencja okazała się zasadna ( przekroczenia dotyczyło zapachu, mętności i barwy). Przedsiębiorstwa wodociągowe podjęły działania naprawcze zmierzające do poprawy jakości wody. Próbki kontrolne wody nie wykazały w/w przekroczeń.

PPIS w Sosnowcu w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r w sprawie  jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, /które obowiązywało w okresie na który wydano ocenę/ wydał ocenę o przydatności wody do spożycia na terenie miasta Sosnowca w 2017 roku.