Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia - 2016

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
10 marca 2017

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sosnowcu w oparciu o § 20 ust.1 oraz ust 4 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 1989)  przedstawia poniżej sporządzoną dla miasta Sosnowca ocenę jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi za 2016r.

 • Liczba ludności zaopatrywanej w wodę ok. 195,895 tys.
 • Zaopatrzenie w wodę- zasilanie/ilość rozprowadzanej lub produkowanej wody w m³/d: ok. 26,105

Producentem wody dostarczanej na teren miasta Sosnowca jest:   

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów w Katowicach ul. Wojewódzka 19   Dystrybutorami wody są:       

 • Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Sosnowcu ul. Ostrogórska 43
 • Sosnowieckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Sosnowcu ul. Kosynierów 35

Mieszkańcy miasta Sosnowiec są zaopatrywani w wodę przeznaczoną do spożycia pochodzącą z  ujęć powierzchniowych:

„Goczałkowice”, „Dziećkowice”, woda mieszana w zbiorniku „Murcki”(145,167 tys. mieszkańców-ok. 74 % ),

„Piaskownia” (50,728 tys. mieszkańców- ok. 26 %).

Woda przeznaczona  do spożycia na teren miasta doprowadzana jest przez 2 wodociągi:

 • Maczki ( zakup wody 6760 m3/d)
 • Oddział Sieci Magistralnych Murcki ( zakup wody 19345 m3/d)

Monitoring jakości wody przeznaczonej do spożycia w 2016 roku był prowadzony zarówno przez przedstawicieli Inspekcji Sanitarnej, jak również przez Przedsiębiorstwa Wodociągowe (w ramach kontroli wewnętrznej).

W 2016 roku przedstawiciele Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sosnowcu pobrali 103 próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, celem wykonania analiz:

 • fizykochemicznych (78 próbki)
 • bakteriologicznych (85 próbek)

Próbki wody pobierane były w 23 wyznaczonych reprezentatywnych punktach rozmieszczonych na terenie miasta Sosnowca (punkty czerpalne u konsumenta).

W 2016 roku w ramach kontroli wewnętrznej Przedsiębiorstwa Wodociągowe produkujące i sprzedające mieszkańcom wodę przedstawiły PPIS w Sosnowcu wyniki badań z poboru 307 próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi przebadanych w zakresie parametrów:

 • fizykochemicznych (306 próbki)
 • bakteriologicznych (307 próbek)

Próbki wody pobierane były w 35 wyznaczonych reprezentatywnych punktach rozmieszczonych na terenie miasta Sosnowca ( przyłącza wodomierzowe, studnie wodomierzowe, hala pomp- woda podawana do sieci).

W pobranych próbkach wody wykonano oznaczenia parametrów fizykochemicznych i bakteriologicznych zgodnie z zakresami i częstotliwością badań określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r w sprawie  jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r  poz. 1989).

Badania przeprowadziły akredytowane laboratoria:

 • Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Dąbrowie Górniczej
 • Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Katowicach
 • Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna w Katowicach
 • Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego sp zo.o w Lędzinach
 • Laboratorium Usługowo-Badawcze „Biochemik” w Sosnowcu

Na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r w sprawie  jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r  poz. 1989) kwestionowano:

 • 9% próbek wody pod względem fizykochemicznym (przekroczenia dotyczyły w większości nieakceptowalnego zapachu, w pojedynczych próbkach mętności, żelaza).
 • 1% próbek pod względem bakteriologicznym (bakterie grupy coli, Escherichia coli) .

W roku 2016r. mieszkańcy Sosnowca zgłosili 2 interwencje na złą jakość wody przeznaczonej do spożycia. 1 interwencja okazała się zasadna ( przekroczenia dotyczyło zapachu). W związku z tym iż źródłem nieakceptowalnego zapachu była Stacja Uzdatniania Wody Maczki dokonano przepięcia na inne źródło zasilania: zbiornik Murcki.

Próbki kontrolne wody po przepięciu na inne źródło zasilania nie wykazały w/w przekroczenia.

PPIS w Sosnowcu w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r w sprawie  jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r  poz. 1989) wydał ocenę o przydatności wody do spożycia na terenie miasta Sosnowca w 2016 roku.