Wykonywanie badań na nosicielstwo

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
16 września 2016

Wykonywanie badań na nosicielstwo pałeczek Salmonella i Shigella
(dawna książeczka sanepidowska)

Wykonanie badania

 1. Badanie polega na pobraniu i dostarczeniu trzech próbek kału
 2.  Kał należy pobrać z trzech kolejnych wypróżnień
 3. Próbkę kału każdorazowo należy pobrać do sterylnego, jednorazowego pojemnika z podłożem transportowym (pobranego w Punkcie przyjmowania próbek kału PSSE w Sosnowcu)
 4. Wymazówki z materiałem należy przechowywać w temperaturze lodówki

Przechowywanie i transport

 • Pobrany materiał po uzyskaniu trzeciej próbki powinien jak najszybciej zostać dostarczony do laboratorium
 • Wymazówki muszą być szczelnie zamknięte, nieuszkodzone
 • Pojemniki z materiałem do badań muszą być opisane czytelnie nazwiskiem, imieniem, datą poboru
 • Do próbki materiału musi być dołączone czytelnie wypełnione zlecenie (jest do pobrania na stronie internetowej)
 • Zlecenie na badania należy skutecznie zabezpieczyć przed skażeniem materiałem zakaźnym.

Informacje ogólne

Do wykonania badań kału na nosicielstwo pałeczek Salmonella i Shigella nie jest potrzebne skierowanie od lekarza internisty.
Koszt trzykrotnego badania w PSSE w Sosnowcu wynosi 129 złotych.

Zasady przyjmowania prób kału do badań:

 1. Dostarczając próby do badań należy przedstawić dowód wpłaty, można go również przesłać na adres email ep@psse.sosnowiec.pl:
  • kwoty 99,00 zł na konto  Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Dąbrowie Górniczej ul. Dąbrowskiego 9 A (Nr konta :  35 1010 1212 0054 2522 3100 0000)
  • kwoty 30,00 zł na konto Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej  w Sosnowcu (Nr konta: 95 1010 1212 0054 9622 3100 0000)
 2. Wypełnić formularz zlecenia na badania (jeśli potrzebna jest faktura dla pracodawcy, proszę wypełnić również część, dane do faktury)
 3. Przyjmowanie prób odbywa się od poniedziałku do czwartku w godzinach 8.00 - 9.30
 4. Wymazówki do badań kału należy pobrać w PSSE w Sosnowcu (3 sztuki)
 5. Wydawanie wyników badań odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 -14.30
 6. Czas oczekiwania na wyniki badań do 10-u dni.

Zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2018r., poz.151) badania lekarskie przeprowadzają lekarze podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarze wykonujący zadania służby medycyny pracy.

Na podstawie wyników badań lekarz wydaje oraz przekazuje orzeczenie lekarskie o zdolności do wykonywania określonych prac lub przeciwwskazaniach do wykonywania tych prac. Lekarz, o którym mowa powyżej dokonuje również wpisu treści orzeczenia lekarskiego w karcie badań do celów sanitarno – epidemiologicznych.

O terminie ważności badań kału na nosicielstwo pałeczek Salmonella i Shigella decyduje lekarz.

 • Orzeczenie lekarskie o zdolności wykonywania określonych prac lub przeciwwskazaniach wystawia na podstawie wyników lekarz podstawowej opieki zdrowotnej lub wykonujący zadania służby medycyny pracy
 • Badania w kierunku nosicielstwa zgodnie załącznikiem do Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. poz. 947 z późn. zm.) przeprowadzają akredytowane laboratoria: Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Inspekcji Sanitarnej MSWiA, Wojskowej Inspekcji Sanitarnej lub inne na podstawie umów zawieranych z tymi organami. 

Informacje na temat badań dla celów sanitarno-epidemiologicznych

Wzór książeczki stanowił załącznik do nieobowiązującego rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2006 r. w sprawie badań do celów sanitarno-epidemiologicznych (Dz. U. 2006, Nr 25, poz. 191), a co za tym idzie dokument ten nie może być wymagany przez pracodawców i organ kontrolny.

Dlatego też obecnie jedynym wymaganym dokumentem dotyczącym dopuszczenia do pracy pracownika jest orzeczenie lekarskie. Z uwagi na zapisy ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. 2018 r., poz. 151) obowiązek posiadania badań do celów sanitarno - epidemiologicznych dla pracowników podejmujących lub wykonujących prace, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby sektora jest nadal aktualny, a konieczność uzyskania orzeczenia do celów sanitarno-epidemiologicznych spoczywa na tych osobach. Orzeczenie takie jest dokumentem potwierdzającym ważność wykonania badania do celów sanitarno-epidemiologicznych i zastępuje uprzednio wydawaną książeczkę sanitarno-epidemiologiczną. Jest wydawane między innymi na podstawie wyników badań laboratoryjnych na nosicielstwo pałeczek Salmonella, Shigella uzyskanych z akredytowanego laboratorium Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Koszty związane z badaniami do celów sanitarno-epidemiologicznych spoczywają na pracodawcy, albo zlecającym wykonanie prac.

Pliki do pobrania